Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard

Công việc cho bạn

Tuyển Fresher Unity Developer | Salary upto 15M

Tuyển Fresher Unity Developer | Salary upto 15M

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển Unity Developer | Salary upto 30M

[GẤP] Tuyển Unity Developer | Salary upto 30M

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 7
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển PHP Developer | Salary upto 30M

[GẤP] Tuyển PHP Developer | Salary upto 30M

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 5
ứng tuyển

Công ty nổi bật

Loại công việc

Địa điểm làm việc