Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard

Công việc cho bạn

TUYỂN DESIGN WEB/APP

TUYỂN DESIGN WEB/APP

Công ty: PadiTech
Phòng ban: GAME
Số lượng: 2
ứng tuyển
TUYỂN 3D GAME ARTIST

TUYỂN 3D GAME ARTIST

Công ty: PadiTech
Phòng ban: GAME
Số lượng: 3
ứng tuyển
TUYỂN 2D GAME ARTIST

TUYỂN 2D GAME ARTIST

Công ty: PadiTech
Phòng ban: GAME
Số lượng: 2
ứng tuyển

Công ty nổi bật

Loại công việc

Địa điểm làm việc